English Academic Passport (ภาษาอังกฤษแนววิชาการเพื่อการศึกษาต่อ)

The English Academic Passport courses are designed to prepare students to study in institutions where English is the language of instruction. Students who successfully complete an Upper Intermediate, Advanced or Advanced Plus course can go straight into university studies and are not required to complete any other formal English language tests such as IELTS or TOEFL.*

*Check with your institution for other specific entry requirements.

RMIT English Worldwide's teaching approach focuses on communicative teaching methodology. We believe the most effective way of teaching English is not only to facilitate student learning while they are with us, but also to help them develop the independent learning skills they need to keep learning after they leave. Through a student-centred, teacher-facilitated approach, we provide the language, support and opportunities to help students become successful, autonomous learners of English.

หลักสูตร Academic ของ RMIT English Worldwide เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านของผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อภาคภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเมืองไทย หรือเพื่อการไปศึกษาต่อต่างประเทศ แนวการสอนของ RMIT English Worldwide มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสานพร้อมกันไปทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการเชื่อมผ่านหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สถาบันตระหนักอยู่เสมอว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ใช่แค่การสนับสนุนหรือการกระตุ้นตัวผู้เรียนในระหว่างที่เรียนอยู่กับเราเท่านั้น เราต้องคำนึงถึงและช่วยพัฒนาตัวผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นทักษะจำเป็นอย่างหนึ่ง ที่นักเรียนจะได้ติดตัวไปหลังจากจบการเรียนกับทางสถาบัน เพื่อใช้ต่อยอดทางการเรียนในอนาคต ดังนั้นแนวทางการสอนของสถาบันจึงคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก และจากเหตุผลดังกล่าวการเรียนการสอนของเราจึงผสมผสานทั้งด้านตัวเนื้อหาด้านภาษา ด้านการสนับสนุนและการหยิบยื่นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเรียน และยังเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้หลักสูตรนี้ยังได้เสริมเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชาในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย RMIT และสถาบันอื่นๆ อาทิ Le Cordon Bleu, New Zealand และ William Angliss Institute, Melbourne โดยไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL

Level: ระดับ
English Academic Passport
Pre Intermediate
250 hrs./level
English Academic Passport Intermediate
250 hrs./level
English Academic Passport Upper Intermediate
250 hrs./level
English Academic Passport Advanced
250 hrs./level
English Academic Passport
Advanced Plus
250 hrs./level
Pre Intermediate
Module A = 125 hrs.
Intermediate
Module A = 125 hrs.
Upper Intermediate A
Module A = 125
Advanced A
Module A = 125 hrs.
Advanced Plus
Module A = 125 hrs.
Ongoing Assessment Ongoing Assessment Ongoing Assessment Ongoing Assessment Ongoing Assessment
Pre Intermediate
Module B = 125 hrs.
Intermediate
Module B = 125 hrs.
Upper Intermediate A
Module B = 125
Advanced A
Module B = 125 hrs.
Advanced Plus
Module B = 125 hrs.
End of Course Assessment End of Course Assessment End of Course Assessment End of Course Assessment End of Course Assessment
Outcomes (English Academic Passport) : ผลสัมฤทธิ์
  Upper Intermediate Advanced Advanced Plus
- engage with short discussions and lectures
- recognise meaning through structure, discourse signals and voice signals
- recognise generalisations, examples, comparison and contrast, cause and effect, citation, summary
- engage with discussions and lectures
- follow the development of argument, recognise digression, redundancy
- create accurate, concise notes
- critically analyse text
- engage with extended discussions and lectures
- understand ideas, arguments, attitudes, opinions, implications
- deduce meaning of unfamiliar expressions
- create meaningful notes
- participate in social and academic exchanges
- use conversational strategies to clarify, take turns, etc
- adjust register for politeness, formality
- use voice to convey meaning
- participate in social, academic and professional strategies to develop and discuss ideas
- use conversational strategies to develop and discuss ideas
- develop presentation skills
- demonstrate good control language
- participate in sustained social, academic and professional exchanges
- deliver planned, researched oral presentations; adjust register to context and audience
- produce accurate, fluent expressive speech
- read a variety of texts; develop reading skills
- follow arguments; recognise attitude, tone, point of view
- read intensively; develop reading skills; evaluate credibility and relevance
- analyse arguments, deduce meaning, recognise inference
- take notes, summarise
- read longer, complex texts extensively and selectively; engage analytically and critically
- compare and contrast texts
- make accurate and useful notes
- write essays, graph descriptions
- present ideas; describe causes and effects, problems and solutions
- write clearly and accurately
- write a critical response and a researched, referenced essay
- present and support an argument
- write in academic register
- proofread, edit and revise
- write a critical response to multiple texts; research, plan draft and redraft a report
- present a sustained argument
- write coherently in academic register
- use relative clauses, noun clauses and reporting verbs
- use 3rd conditional, passives, nominalisation, modals
- use reported speech, passives, conjunctions, nominalisation
- use verb tense, aspect and mood forms
- use language to avoid repetition
- use a range of complex spoken and written expressions accurately, flexibly and effectively
- use a range of vocabulary related to familiar topics
- use formal lexis with formal register
- recognise gender-neutral language
- use a range of vocabulary related to academic and general topics
- use collocations, recognise prefixes and suffixes
- use a wide range of general, professional and academic vocabulary
- effectively use lexis, collocations and lexical chunks
- use gender-neutral language
- identify references and citations in texts
- respond to a topic providing sources
- demonstrate awareness of strategies to avoid plagiarism
- use a range of note-taking strategies
- use reference lists to support research
- evaluate credibility of information sources
- analyse assignment requirements
- use research strategies to locate, select and process information
- use citations and references to support an argument
- follow an arguments and suggest counterarguments
- evaluate the credibility of sources
- consider texts, theoretical models and ethical issues
- analyse arguments; consider text purpose and writer interest
- write a critical response to a text
- determine personal stance in academic debates
- interrogate texts for argument, evidence and logic
- write a critical response to two texts
- create a study plan
- use strategies to review skills; locate online resources for self study
- reflect on learning
- identify goals; develop independent learning strategies
- observe honesty and integrity in academic work
- reflect and build on learning
- set goals, prioritise, manage time; take responsibility for learning
- develop strategies for transition to higher education
- become a reflective learner