Training for Teachers
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน)

RMIT English Worldwide also provides training for teachers and lectures who wish to deliver their programs in the English language and TESOL training for people who want to become teachers of English as a second language.

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการถ่ายทอดบทเรียนหรือการสอนของอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ที่จะต้องสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด